Deventer Sportploeg en de SDG’s
(Sustainable Global Goals)

De Global Goals van de Deventer Sportploeg

De Deventer Sportploeg levert een bijdrage aan acht SDG’s. Hieronder kunt u lezen welke dat zijn en wat we eraan doen.

 1. Geen armoede
  SDG 1 heeft als doel het aantal mensen dat onder de armoedegrens leeft terug te dringen, en de kansen en zelfredzaamheid van kwetsbare mensen te vergroten.
  Minder armoede – Schuldpreventie – Versterking zelfredzaamheid – Afstand arbeidsmarkt verkleinen

Deelname aan verenigingen kost geld. Voor wie dat niet heeft, kent Deventer verschillende regelingen. Bijvoorbeeld via Rechtop! of Stichting Leergeld. Maar ook als Deventer Sportploeg leveren we een financiële bijdrage aan meedoen. Door en met onze partners kunnen we heel veel sporters met een beperking mee laten doen aan de Special Olympics, voor een relatief klein bedrag en organiseren we andere evenementen om het voor iedereen mogelijk te maken mee te doen.

 1. Goede gezondheid en welzijn
  SDG 3 heeft als doel een gezonde leefstijl te bevorderen en iedereen toegang te geven tot een schone leefomgeving met goede zorg.
  Gezonde leefstijl – Zinvolle dagbesteding – Ondersteuning – Informele zorg – Langer thuis wonen – Terugdringen eenzaamheid

Sporten is voor iedereen gezond. Bovendien bevordert sporten het gevoel van eigenwaarde. Dat geldt ook voor het kunnen meedoen aan culturele activiteiten. Meedoen is een recept tegen eenzaamheid en draagt bij aan zinvolle dagbesteding.

 1. Kwaliteitsonderwijs
  SDG 4 heeft als doel toegang te geven tot goed, inclusief en passend onderwijs, met ontwikkelingsmogelijkheden voor iedereen in elk stadium van het leven.
  Passend onderwijs – Leer-/werkplekken – Gelijke kansen – Aanpak taalachterstand – Kans op werk vergroten – Toegang tot kunst en cultuur

Bij de Deventer Sportploeg kijken we naar talenten van mensen. Een deel van onze sporters met een beperking levert een belangrijke bijdrage aan de activiteiten van Iedereen Actief Dat doen ze niet zomaar! We hebben ze daarvoor een opleiding gegeven en begeleiden ze bij activiteiten. Wij bieden ze een kans om te leren.

 1. Gendergelijkheid
  SDG 5 heeft als doel gendergelijkheid te bevorderen en vormen van discriminatie tegen te gaan.
  Minder discriminatie – Aandacht voor diversiteit – Bevorderen participatie – Inclusieve arbeidsmarkt – Integratie

Iedereen doet mee. Ongeacht je afkomst, religie, geaardheid, huidskleur en met of zonder beperking. Bij de Deventer Sportploeg is iedereen welkom!

 1. Eerlijk werk en economische groei
  SDG 8 heeft als doel een duurzame en inclusieve economie te creëren met passende werkgelegenheid en goede arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden voor iedereen.
  Passend en eerlijk werk – Leer-/werktrajecten – Arbeidsparticipatie – Inclusieve arbeidsmarkt – Verkleinen afstand tot arbeidsmarkt – Betekenisvolle/lokale economie – Sociaal ondernemerschap

Bij SDG 4 geven we al aan dat we kijken naar talenten van mensen en ze kansen bieden om te leren. Maar onze partners, bedrijven en organisaties, leveren – door ons te steunen – een belangrijke bijdrage aan een betekenisvolle, lokale economie en sociaal ondernemerschap.

 1. Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder duurzame industrialisatie en stimuleer innovatie
  SDG 9 is gericht op het bouwen van veerkrachtige infrastructuur, het bevorderen van duurzame industrialisatie en het bevorderen van innovatie.

We maken gebruik van ruimten van collega-stichtingen en organisaties waar we mee samenwerken. Ook zorgen we ervoor dat – als er vervoer nodig is – we dat zo slim mogelijk indelen; samen rijden is goed voor de eigen portemonnee, maar vooral ook duurzaam!

 1. Ongelijkheid verminderen
  SDG 10 heeft als doel sociale, economische en politieke ongelijkheid tegen te gaan en gelijke kansen voor iedereen te scheppen.
  Gelijke kansen – Sociale cohesie – Integratie – Sociale uitsluiting tegengaan – Toegang kwetsbaren – Vluchtelingen

Iedereen doet mee. Daarmee gaan we sociale uitsluiting tegen en zorgen dat kwetsbare kinderen, jongeren en volwassenen mee kunnen doen in de maatschappij. Religie, geaardheid, huidskleur, met of zonder beperking; dat maakt niet uit.

 1. Duurzame steden en gemeenschappen
  SDG 11 heeft als doel steden en dorpen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam te maken.
  Sociale veiligheid – Groen in openbare ruimte – Preventie – Delen voorzieningen – Samenspel burgers

Als je meedoet in de maatschappij, vergroot dat je sociale veiligheid. Onze sporters sporten meestal bij reguliere verenigingen en maken daar gebruik van de voorzieningen. Door deelname aan een reguliere vereniging nemen ze deel aan de maatschappij in hun dorp of stad.

 1. Zorgen voor duurzame consumptie- en productiepatronen
  SDG 12 heeft als doel het waarborgen van duurzame consumptie- en productiepatronen, wat essentieel is om het levensonderhoud van huidige en toekomstige generaties in stand te houden.

Elke twee jaar steken we de sporters van de Deventer Sportploeg in het nieuw. En soms hebben we bij evenementen tussendoor ook extra kleding. Is er wat over? Zijn kinderen uit hun kleding gegroeid? Dan zorgen we er zoveel mogelijk voor dat het terecht komt bij kinderen en volwassenen die het kunnen gebruiken.
Bij het organiseren van evenementen, regelen we altijd dat alles schoon en opgeruimd wordt achtergelaten en het afval op een verantwoorde manier wordt afgevoerd.

 1. Partnerschap om doelstellingen te bereiken
  SDG 17 heeft als doel instrumenten en partnerschappen te stimuleren om de voortgang van duurzame ontwikkeling te stimuleren.
  Platforms – Beleidskaders – Samenwerkingsverbanden – Financieringsbudgetten

De Deventer Sportploeg legt op alle mogelijke manieren verbindingen in de maatschappij en draagt de boodschap dat iedereen mee mag doen op heel veel manieren uit.

Wij zijn trots op onze maatschappelijke waarde van € 130.000.

Geschiedenis van de SDG’s

De landen van de Verenigde Naties (VN) spraken in 2000 voor het eerst ontwikkelingsdoelen af voor de hele wereld. Dat waren de acht Millenniumdoelen, die liepen tot 2015. Het doel om het aantal mensen dat in extreme armoede leeft te halveren, is bijvoorbeeld gehaald. Maar andere doelen, zoals het verminderen van moeder- en kindersterfte, waren minder succesvol. Daarom is ervoor gekozen om de SDG’s te ontwikkelen.

Betere toekomst

Via een online wereldwijde enquête kon iedereen mee stemmen op doelen die zij belangrijk vinden. Daarmee zijn de doelen van ons allemaal: we hebben er zelf immers over mee kunnen denken. Een VN-werkgroep van zeventig landen stelde uiteindelijk de lijst op met de zeventien doelen waar de 193 lidstaten daarna over onderhandelden.
De SDG’s zijn ambitieuzer dan de acht Millenniumdoelen. De nieuwe ontwikkelingsagenda geldt voor alle landen. Het gaat niet langer alleen over hulp van rijke landen aan arme landen. De Duurzame Ontwikkelingsdoelen hebben grotere aandacht voor vrede en veiligheid, economische ontwikkeling en milieuthema’s. Het idee achter de SDG’s is dat niemand achterblijft en dat iedereen in staat moet zijn te bouwen aan een betere toekomst. Het bereiken van de doelen kost geld, veel geld, maar ze leveren uiteindelijk meer geld op en belangrijker nog: een betere toekomst voor ons allemaal!
Wil je meer weten over deze Duurzame Ontwikkelingsdoelen? Kijk dan hier.

Pagina’s: 1 2